Aktywny samorząd 2017r.

                   PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01                                                                                                       

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r.  w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 30.08.2017r.

W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej  Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2016/2017 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 13.03.2017 r. do 30.03.2017 r., wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków tj. po 10.10.2017 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 nabór wniosków ustala się od  01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

 1. 1 Maja 4 pokój 25

Druki wniosków na MODUŁ I i MODUŁ II dostępny do pobrania w zakładce – Pliki do pobrania

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – KIERUNKI 2017

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
 • rodzaj niepełnosprawności – dysfunkcja narządu ruchu – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2 :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,

Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – protezy co najmniej na III poziomie jakości; refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł
 • istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkania z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) ; refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkania z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywnych zawodowo,
 • pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka
 • maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki na jedną (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15 %.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2017 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  do 1.000,00 zł,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Uzależniony jest od poziomu i postępów w nauce. Wysokość dodatku w stosunku do wyliczonej kwoty maksymalnej wynosi:

 • do 25% w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwającym jeden rok do 50%
 • do 50% w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 75 % w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100 % w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymywać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego(np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego- nie zrealizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnego dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/opiekunów.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje  w przypadku, gdy wnioskodawca:

 • W ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem za środków PFRON w ramach programu

Udział własny w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 • 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu , którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w PCPR Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4, pok. nr 25 – nr tel.: 15/822-13-40 w.103