Aktywny samorząd 2020r.

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

 

W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r., wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków tj. po 10.10.2020 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 nabór wniosków ustala się od  01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

 1. 1 Maja 4 pokój 25 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Druk wniosku na MODUŁ II dostępny do pobrania w zakładce – Pliki do pobrania

W ramach MODUŁU I  Programu Aktywny Samorząd wnioski można składać również w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia(SOW) od 1.03.2020 do 31.08.2020 r.

Można również składać wnioski w formie elektronicznej z użyciem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) jeśli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP.

https://sow.pfron.org.pl

 

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
  w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – KIERUNKI 2020

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania –10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
 • rodzaj niepełnosprawności – dysfunkcja  narządu ruchu – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2  :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł w tym
 • dla kosztów kursu  i egzaminów pozostałych kategorii- 3.500 zł,
 • dla koszów kursu i egzaminów B – 2.100 zł,
 • pozostałe koszty – 800 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu .

Zadanie 3 :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł w tym
 • dla kosztów kursu  i egzaminów pozostałych kategorii- 3.500 zł,
 • dla koszów kursu i egzaminów B – 2.100 zł,
 • pozostałe koszty – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego -500 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie 4 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
 • rodzaj niepełnosprawności – dysfunkcja  narządu słuchu– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,
 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 15.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 9.000 zł.
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania

Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 • okres karencji  – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • dla osoby z dysfunkcja narządu wzroku – 7.500 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania

Zadanie 4 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – 4.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności albo umiarkowany lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania

Zadanie 5 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • pomoc udzielona w Zadaniu:1,3 lub 4 – 1.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • udział własny – 10 %,
 • ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot wcześniej dofinansowany

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1  – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 • kwota dofinansowania -10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji  – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora –nie więcej niż 1.000 zł
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – protezy co najmniej na III poziomie jakości; refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z adresatem programu

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł
 • istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy  dofinansowania,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości); refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji

Zadanie 5 : Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu – 7.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego
  z oprzyrządowaniem elektrycznym
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 25 %,
 • okres karencji  – 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka lub przedstawiciel ustawowy,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki na jedną  (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15 %.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej:

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym  (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2020 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:                                                                                    do 1 000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,                   do 1 500 zł dla pozostałych wnioskodawców
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000 zł jest możliwe wyłącznie
  w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier
  w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł -w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku
  w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy(wsparcie jest jednorazowe)

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Uzależniony jest od poziomu i postępów w nauce. Wysokość dodatku w stosunku do wyliczonej kwoty maksymalnej wynosi:

 

 • do 50% w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 75%
 • do 75% w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100 % w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach, od trzeciego roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymywać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego- nie zrealizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnego dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/opiekunów.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje  w przypadku, gdy wnioskodawca:

 • z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON
 • zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnie, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowania ze środków PFRON

Udział własny w module II – w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy
zatrudnieni:
Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65%* 50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w PCPR Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4, pok. nr 25 – nr tel.: 15/822-13-40