Centrum Opieki nad Dzieckiem

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu jest zespołem placówek zajmujących się realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców i umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Centrum zostało powołane na podstawie Uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 20.12.2012r. na bazie doświadczeń wychowawczych i tradycji funkcjonującego w tym miejscu od 50 lat Domu Dziecka w Skopaniu. Obecnie Centrum tworzy blok administracyjny oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze socjalizacyjnym: Dom Dziecka posiadający regulaminową liczbę miejsc dla 30 dzieci oraz Dom dla Dzieci z 14 miejscami wychowawczymi.

Misja Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu:

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje”
Jan Paweł II    

Pełne przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia poza placówką odbywa się poprzez:

–      zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka , zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym i moralnym,

–       zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,

–       tworzenie optymalnych warunków psychospołecznych i materialnych niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju dziecka,

–       zapewnienie i właściwą organizację nauki,

–       tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

–       realizację programu wychowawczego, opierającego się na uniwersalnych wartościach humanitarnych, który sprzyja kształtowaniu u wychowanka poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdraża do samodzielności, samokontroli i samooceny, umożliwia dziecku poznawanie i poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie,

–       realizowanie działalności kompensacyjnej,

–       wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej,

–       poszanowanie podmiotowości wychowanka, wysłuchiwanie jego opinii i wniosków w sprawach go dotyczących oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

–       umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

–      pracę z rodziną dziecka znajdującą się w przejściowym kryzysie , a w szczególności odbudowywanie  więzi z rodziną,

–      zapobieganie marginalizacji społecznej powierzonym naszej opiece dzieci i młodzieży,

–       ułatwienie życiowego startu naszym pełnoletnim wychowankom poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe i życiowe.

Aktualnie w obu placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonują 4 grupy wychowawcze. Mała liczebność tych grup prowadzonych w oparciu o wzorzec systemu rodzinkowego sprzyja zapewnieniu wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dostrzeganiu i realizacji ich indywidualnych potrzeb, kształtowaniu poczucia tolerancji i szacunku do samego siebie i innych. Dobre wyposażenie każdej grupy wychowawczej, która dysponuje własnym aneksem kuchennym zaopatrzonym w sprzęt gospodarstwa domowego, świetlicę ze znajdującym się w niej sprzętem RTV i komputerowym oraz łazienkami a także jedno- i dwuosobowe pokoje zapewniają podopiecznym realizację ich potrzeb bytowych na wysokim poziomie i umożliwiają jednocześnie nabywanie umiejętności przydatnych w prowadzeniu w przyszłości własnego gospodarstwa domowego. Bardzo dobra infrastruktura otoczenia placówek stwarza wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dzieci. Przy realizacji założonych zadań wszyscy pracownicy placówek otaczają wychowanków indywidualną uwagą i życzliwością, kierując się posiadaną wiedzą i troską o dobro dziecka.