Dom dla Dzieci w Skopaniu

Dom dla Dzieci w Skopaniu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, powstałą w styczniu 2013 roku po reorganizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej tj. Domu Dziecka w Skopaniu. Dom dla Dzieci zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka  posiada 14 miejsc. Jego administrowaniem zajmuje się Centrum opieki nad Dzieckiem, którego Dyrektor kieruje placówką przy pomocy wychowawcy-koordynatora.

Do placówki przyjmowane są dzieci zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.