Dom Dziecka w Skopaniu

Dom Dziecka SkopanieDom Dziecka w Skopaniu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka  posiada 30miejsc dla dzieci i młodzieży.

Zasady i tryb kierowania: 

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje starosta  lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie  na podstawie:

1)      orzeczenia sądu,
2)      wniosku rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumenty niezbędne do umieszczenia:

1)    odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
2)    orzeczenie sądu lub wniosek rodziców lub opiekunów prawnych,
3)    dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka,
4)    dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień,
5)    kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczególnym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu  placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki.

Placówka jest administrowana przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Dyrektor COnD kieruje placówką przy pomocy wychowawcy-koordynatora.