Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie to placówka ponadgminna,  całodobowa przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych, posiadająca 52 miejsca.

PIC01886.JPG
Kto może ubiegać się o umieszczenie w DPS?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do domu kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłaszanego przez starostę do dnia 31 marca. Obowiązani do wnoszenia opłaty  za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni  przed  wstępnymi i gmina, z której osoba została skierowana.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje  organ gminy, a decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Kontakt:

39-460 Nowa Dęba
ul. Jana Pawła II 7
tel. 015/846-22-14
fax 015/846-37-19

e-mail: dpsnowadeba@pro.onet.pl
www.nowadeba.naszdps.pl