Dostępność

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKU POWIATOWEGO  CENTRUM  POMOCY RODZINIE  W  TARNOBRZEGU

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

W budynku,  w  którym siedzibę  ma Powiatowe Centrum   Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu funkcjonują również:

  • Starostwo Powiatowe
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  • Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie

 

Do budynku prowadzi 1 wejście główne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowane jest na I piętrze budynku.

Przestrzeń  komunikacyjna  budynku  nie jest  wolna  od  barier  poziomych
i pionowych. Przy  wejściu  do budynku zlokalizowany  jest  podjazd dla wózków inwalidzkich,  a na wszystkie  kondygnacje  naziemne, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą przemieścić się przy wykorzystaniu platformy przyschodowej.

Budynek  jest  otwarty  dla  osób  korzystających  z  pomocy  psa asystującego.

Parking w części ograniczonej szlabanem przeznaczony jest dla pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego oraz klientów – w miarę wolnych miejsc. Wyznaczone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie posesji znajdują się miejsca parkingowe wzdłuż  głównych  ciągów  komunikacyjnych, należących do różnych instytucji i obiektów działających przy ulicy 1 Maja.

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony pcprtarnobrzeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu pcprtarnobrzeg.pl 

Rok publikacji strony internetowej: 2015

Wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są na bieżąco, a informacja o dacie i godzinie interakcji dostępna jest w pasku u dołu strony.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Mogą jednak pojawić się minimalne niezgodności lub wyłączenia wynikające z poniższych:

1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że :

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,

co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

d) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

e) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2) niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać opisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

4) Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa pcprtarnobrzeg.pl  spełnia wymagania w 89,64%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest administrator, adres poczty elektronicznej: pcprtarnobrzeg@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 822 13 40.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.