Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze

Dofinansowanie ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

 

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu). Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1565).

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
  2. oryginał faktury określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  3. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  4. oświadczenie (informację) o wysokości dochodu netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a)  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany,

b)  do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.