Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obejmuje swoim zasięgiem działania miasto Tarnobrzeg i Powiat Tarnobrzeski.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

Tel. 15 822 56 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
 3. Zarządzenia Nr 53/03 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 maja  2003 r.

Do zadań Zespołu należy orzekanie o ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz ustalenie wskazań dotyczących w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia,
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego,
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywacji zawodowej,
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne,
 6. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w samodzielnej egzystencji,
 8. współudział  opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 9. spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8, ust.1 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zespołem kieruje przewodniczący zespołu. Ponadto w zespole jest zatrudniona księgowa, 2 pracowników biurowych oraz członkowie składu orzekającego (lekarze, psycholodzy, pracownik socjalny i doradca zawodowy). Wszyscy pracownicy zespołu posiadają wymagane kwalifikacje oraz posiadają certyfikaty do pracy w składzie orzekającym.

Zasady funkcjonowania zespołu:

 • Osoby zainteresowane składają do zespołu wnioski o wydanie orzeczenia łącznie z dokumentacją medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia.
 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia.
 • Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi, przewodniczący powiatowego zespołu kieruje wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do rozpatrzenia na posiedzeniu składu orzekającego powiatowego zespołu oraz ustala termin tego posiedzenia.
 • O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca jest informowany ustnie lub pisemnie.
 • Z posiedzenia składu orzekającego protokolant sporządza protokół, w którym są zawarte wszystkie dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r.
 • Niestawienie się osoby na posiedzeniu składu orzekającego, skład pozostawia  sprawę bez rozpoznania.
 • W przypadku usprawiedliwienia nieobecności przewodniczący zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.
 • Po rozpoznaniu sprawy przez skład orzekający jest wydawane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami.

Osoba zainteresowana jeżeli się nie zgadza z wydanym orzeczeniem, może wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie nie zasługuje w całości na uwzględnienie i wydanie nowego orzeczenia wówczas w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania przesyła wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu.

W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzona jest następująca dokumentacja:

–         rejestr wpływających wniosków,
–         rejestr wydawanych orzeczeń,
–         rejestry odwołań,
–         rejestr wydawanych legitymacji osób niepełnosprawnych,
–         rejestr spraw rożnych,
–         rejestr sprawozdań kwartalnych,
–         rejestr posiedzeń składu orzekającego,
–         listy obecności członków składu orzekającego,
–         rejestry alfabetyczne dla dzieci i dorosłych.

W zespole orzekającym nie jest prowadzone archiwum zakładowe, natomiast istnieje składnica akt, do których mają dostęp jedynie pracownicy zatrudnieni  w zespole. Wszyscy pracownicy są zapoznani z ustawą o ochronie danych osobowych  i podpisali stosowne oświadczenia.

Renata Kostępska

Przewodnicząca Powiatowego
Zespołu d/s Orzekania
o Niepełnosprawności
w Tarnobrzegu

docPliki do pobrania: