Interwencja Kryzysowa

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje możliwość uzyskania wsparcia w ramach interwencji kryzysowej

W ramach działalności PCPR osoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Pomocy udzielają specjaliści w zakresie pedagogiki, pracy socjalnej, psychopedagogiki
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15. 30
oraz we wtorki do godziny 19.00

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
I piętro, pokój nr 25
tel. 15 822 13 40

Pojęcie kryzysu i interwencji kryzysowej jest w ostatnim czasie coraz częściej spotykane zarówno w teorii jak i w praktyce psychologicznej. Gerald Caplan, amerykański psychiatra, który uznawany jest za jednego z prekursorów interwencji kryzysowej określa kryzys jako sytuację, która powstaje, gdy jakaś osoba na drodze  do osiągnięcia ważnych życiowych celów napotka przeszkody i nie jest  w stanie tych przeszkód przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów.

Potocznie rozumie się kryzys jako okres przełomu, przesilenia, załamania pewnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wskutek jakiegoś negatywnego zdarzenia. Jest to inaczej stan wzmożonego napięcia emocjonalnego powstały w następstwie gwałtownego, ostrego wydarzenia traumatycznego lub przewlekłego stresu. Wydarzeniem tym może być zdarzenie losowe (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy) lub długotrwała sytuacja wpływająca destrukcyjnie na osobę (przemoc, alkoholizm, problemy finansowe).

Większość sytuacji kryzysowych jesteśmy w stanie rozwiązać sami, bez pomocy  z zewnątrz. Jednak  kiedy wszystkie dotychczasowe sposoby radzenia sobie człowieka z sytuacją trudną zawodzą, osoba czuje bezradność, niezrozumienie, osamotnienie. Obniża się jej poczucie wartości, wyczerpują się siły psychiczne, jest pełna napięcia, lęku, przerażenia. Brak jej energii do podjęcia jakichkolwiek działań, nie widzi możliwości rozwiązania swoich problemów. Czuje się wyczerpana życiem w ciągłym napięciu emocjonalnym wynikającym z przeżywania sytuacji kryzysowej  i nieumiejętności poradzenia sobie z nią. W takich sytuacjach człowiek potrzebuje drugiej osoby, kogoś, kto udzieli wsparcia, akceptacji i pomoże zmierzyć się  z negatywnymi skutkami kryzysu. Te sposoby radzenia dla osoby w kryzysie wydają się czymś nowym, trudnym do zastosowania. Często człowiek posiada je już w swoich zasobach i niejednokrotnie z nich korzystał tylko w sytuacji kryzysu potrzebna jest pomoc aby je uruchomić, przypomnieć sobie jak w przeszłości wyglądało radzenie sobie z podobnymi problemami, a także wykorzystać nowe, pomocne wzorce myślenia.
Interwencja kryzysowa to właśnie zespół takich interdyscyplinarnych, profesjonalnych działań wykorzystujących zasoby klienta i jego otoczenia, których celem jest ułatwienie osobie w kryzysie odzyskania równowagi wewnętrznej i w efekcie zmierzenie się z problemem będącym źródłem kryzysu. Jest to intensywne, doraźne działanie polegające przede wszystkim na zapewnieniu osobie w kryzysie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu napięcia i lęku. Często w interwencji kryzysowej konieczna jest pomoc ze strony  specjalistów  wielu różnych dziedzin. Najczęściej są to psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, pracownicy socjalni, którzy poza dostarczaniem osobie w kryzysie empatii i wsparcia przekazują profesjonalną wiedzę z określonych dziedzin ułatwiąjąc tym samym kompleksowe podejście do problemu.

Osoba w kryzysie spostrzega świat przez pryzmat problemów, które ją przytłaczają. Często działania, które podejmuje w celu uzyskania ulgi mają naturę destrukcyjną (np. picie akoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie zachowań agresywnych). Profesjonalna pomoc interwencyjna pozwala osobie inaczej spojrzeć na sytuację kryzysową, uczy nowego sposobu widzenia świata, nowych zachowań, które ułatwiają radzenie sobie z trudną sytuacją.

            Szukanie pomocy w sytuacjach kryzysu nie jest czymś wstydliwym. Skuteczne podejście do problemu może stać się dla osoby w kryzysie szansą rozwoju poprzez uruchamianie nowych, nieznanych dotąd mechanizmów i wypracowanie nowych schematów działania w sytuacjach trudnych.