III NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

By | 16 września, 2021

III NABÓR UCZESTNIKÓW

do

PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od października
do listopada 2021r. planowana jest realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4, w godzinach popołudniowych.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 16.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki,
współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być
zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
Do Programu kwalifikowane są:
· osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno – edukacyjnym;
· osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków;
· osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane
przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc
Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

Z A P I S Y

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 27
lub telefonicznie, tel. 15/ 822 13 40