Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

By | 7 kwietnia, 2021

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje:

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” to  pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Co chcą zrobić realizatorzy projektu?

Zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotowane zostaną propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponowane nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzone zostaną konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem przez prawie rok  zaproponowane instrumenty będą testowane w ramach pilotażu. Na zakończenie projektu ma powstać projekt aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 Realizatorzy zapraszają do włączenia się do projektu!

Projekt zakłada możliwość wypowiedzenia się osób z niepełnosprawnościami. Dlatego organizowane są warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Jak to zrobić? Wejdź na stronę:  http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej o projekcie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/informacje-o-projekcie/