Przedłużenie Naboru Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

By | 1 kwietnia, 2019

PRZEDŁUŻENIE NABORU UCZESTNIKÓW
do
PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od kwietnia do lipca 2019r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4,  w godzinach popołudniowych.

Rekrutacja do Programu została przedłużona i prowadzona jest od 01.04.2019 r. do 15.05.2019 r.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie.

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

Z A P I S Y

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00

osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 27

lub telefonicznie, tel. 15/ 822 13 40