UWAGA KOMUNIKAT Moduł III – Pomoc dla osób niepełnosprawnych

By | 5 listopada, 2020

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (wcześniej obowiązywał termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z powyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że osoby, które korzystały z pomocy w ramach Modułu III programu przez okres do 3 miesięcy mogą składać wnioski na kolejne 2 miesiące, o ile w miesiącach tych utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym z tych miesięcy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, że nadal są uczestnikami/uczniami placówki rehabilitacyjnej.

 

Osoby, które będą składać wniosek po raz pierwszy zobowiązane są do załączenia do wniosku kopii orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z placówki (wg wzoru) oraz klauzuli informacyjnej (wg wzoru).

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). – https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony PCPR.

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Wnioski złożone w ramach Modułu III są poddane weryfikacji formalnej, dlatego należy składać je jako kompletne. W przypadku braku któregokolwiek z załączników wnioski będą wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę lub realizatora.

Nowy formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny do pobrania w zakładce – Pliki do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Centrum pod nr telefonu 15/ 822 13 40 wew. 103 (dział rehabilitacji społecznej) w godzinach pracy urzędu.