Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to od wielu lat istotny problem społeczny. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, dzieci, starsi lub niepełnosprawni członkowie rodzin. Osoby doświadczające przemocy niechętnie przyznają się do problemów wewnątrzrodzinnych, traktując je często bądź jako osobistą porażkę, bądź też jako wstydliwy temat.

Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrzrodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem ofiar przemocy, a także podjęcie odpowiednich działań wobec sprawców.

Działania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie swoje uwarunkowania prawne ma przede wszystkim w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie z 10 czerwca 2010 r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i wielu innych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

 Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań powiatu należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest wyznaczone na koordynatora realizacji programów pod nazwą:

  1. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2015 r.
  2. Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego NR X/68/2015 z dnia 29 października 2015 r.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016-2020.

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016-2020.