Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach1Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną  dla 26 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym  zamieszkałych w szczególności na terenie powiatu.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ŚDS:

 

Uczestnicy ŚDS przyjmowani są na podstawie:

1)    wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego  dla miejsca zamieszkania  osoby ubiegającej się ,

2)    aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS,

3)    aktualnego skierowania lekarza psychiatry, neurologa, lekarza rodzinnego lub psychologa

SrodowiskowyDom Samopomocy w Gorzycach1Decyzję o skierowanie osoby do ŚDS i odpłatności wydaje starosta lub z jego upoważnienia  kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Odpłatność ustalana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.