Turnusy rehabilitacyne

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym


Czym są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem, że:

 1. złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 2. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 3. w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 5. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów, który wybrał;
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 7. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania.

 1. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;3. oświadczenie (informację) o wysokości dochodu netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

            Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.  

 Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się po uwagę:

 • stopień i rodzaj niepełnosprawności Wnioskodawcy,
 • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez Wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
 • uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.