Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim

Pełna nazwa placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej

Dane teleadresowe: adres: 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24   (tel/fax: 15 811 85 36  e-mail: wtzbs_xl@wp.pl)

Imię i nazwisko osoby kierującej placówką: Magdalena Durda

Rys historyczny:

15 IX 1999 r. – utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim, który jest jednostką nadzorującą. Warsztat finansowany jest w 90% przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% przez Powiat Tarnobrzeski.

XII 2004 r. – utworzenie pracowni ceramicznej

Opis działalności:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez: rozwijanie umiejętności w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój psychofizycznych sprawności oraz ogólne usprawnienie.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i zapewnia rehabilitację 35 uczestnikom.

Zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzone są w następujących pracowniach:

–       Stolarskiej
–       Przyrodniczej
–       Plastycznej
–       Krawieckiej
–       Tkackiej
–       Ceramicznej
–       Dnia codziennego

Uczestnicy w ramach zajęć mogą korzystać z gabinetu rehabilitacji, pomocy psychologicznej i pielęgniarskiej.

Różne techniki terapii zajęciowej prowadzone w wyżej wymienionych pracowniach rozwijają podstawy oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, które w przyszłości umożliwią uczestnikom podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

W pracowniach Warsztatu powstaje wiele ciekawych wytworów: hafty, gobeliny, patchworki, poduszki, obrazy, półki, rzeźby, wyroby ceramiczne, kwietniki, stroiki świąteczne oraz inne prace dekoracyjne i użytkowe, które niedrogo można kupić na organizowanych przez WTZ kiermaszach. Uzyskane w ten sposób pieniądze wykorzystywane są w ramach terapii społecznej na imprezy integracyjne: zabawy taneczne, kuligi, ogniska, grzybobranie, wyjazdy do kina, itp. oraz na wycieczki turystyczne w kraju i zagranicą. W ramach rehabilitacji społecznej Warsztat uczy osoby niepełnosprawne akceptacji swojej choroby, podniesienia samooceny i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ważniejsze wydarzenia:

2010 r. – udział uczestników w całorocznym Projekcie „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim” realizowanym przez Powiat Tarnobrzeski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską. Brało w nim udział 15 uczestników. Głównym celem Projektu był wzrost aktywności społecznej oraz pobudzenie aktywności zawodowej u osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.