O nas

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest jednostką budżetową powiatu podporządkowaną Zarządowi Powiatu.

Zostało utworzone  uchwałą nr IV/12/99 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 17.02.1999r. Obejmuje swoim zasięgiem działania teren Powiatu Tarnobrzeskiego w skład którego wchodzą: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski, Miasto i Gmina Nowa Dęba oraz Gmina Gorzyce i Gmina Grębów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w szczególności  w oparciu o :

  1. ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( jt. Dz.U. z 2015, poz.163 z późn.zm.)
  2. ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( jt. Dz.U. z 2015, poz.332 z późn.zm.)
  3. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz.92)
  4. ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( jt. Dz.U. z 2015, poz.1390)
  5. przepisy wykonawcze do w/w  ustaw
  6. statut
  7. regulamin

Zadania wynikające z w/w ustaw  wykonują osoby zatrudnione w PCPR na następujących stanowiskach :

1)       ds. poradnictwa, interwencji i szkolenia

2)       ds. świadczeń i pomocy społecznej

3)       ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

4)       ds. organizacyjnych i finansowych

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w budynku Starostwa Powiatowego, I piętro pok. 25-28.