Pliki do pobrania

Do pobrania:

Do pobrania wnioski i załączniki do programu pilotażowego aktywny samorząd 2020:

Moduł I

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar A 1:

Zadanie 2  :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar A 2:

Zadanie 3 :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar A 3:

Zadanie 4 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar A 4:

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar B 1:

Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar B 2:

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar B 3:

Zadanie 4 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar B 4:

Zadanie 5 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar B 5:

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar C 1:

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar C 2:

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – protezy co najmniej na III poziomie jakości; refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z adresatem programu

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar C 3:

Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości); refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar C 4:

Zadanie 5 : Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar C 5:

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dodatkowo załączniki do wniosku Moduł I obszar D:

Moduł II – Wniosek z załącznikami na 2020r.

 1. Wniosek na 2020 r. Moduł II
 2. Moduł II – zaświadczenie z uczelni
 3. Moduł II – zaświadczenie z uczelni o zakończeniu semestru
 4. Moduł II – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Moduł II – informacja o poniesionych kosztach kształcenia
 6. Moduł II – załącznik do umowy
 7. Moduł II – załącznik do umowy -dwa kierunki studiów
 8. Moduł II – zaświadczenie od pracodawcy

Moduł III –„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” -Wniosek z załącznikami

 1. Wniosek-Moduł III
 2. Zaświadczenie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Kserokopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (inwalidztwo)
 5. Kserokopia ustanowienia opieki prawnej (jeśli dotyczy)